Algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

June Interiors: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon of bedrijf is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen June Interiors en de klant waarop June Interiors deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door June Interiors in het aanbod worden genoemd. Kleuren op de foto`s kunnen afwijken van de werkelijkheid, dit kan gebeuren als gevolg van flitslicht of de verschillen in beeldschermen. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Alle aanbiedingen van June Interiors zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.

De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzend en/of transportkosten.Over de bestelling:

Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van June Interiors van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats doormiddel van het versturen van een bevestigingsmail door June Interiors.

June Interiors levert pas uit na ontvangst van betaling. Over het retourneren van zendingen/producten: Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren.

De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van June Interiors over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het door de koper betaalde bedrag minus de verzendkosten teruggestort.

Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Producten die op bestelling gemaakt zijn kunnen ook niet worden geruild of geretourneerd.Over de levering:

June Interiors doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt – hetzij door niet meer in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen – of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien June Interiors een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan tien werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant June Interiors schriftelijk of per email in kennis te stellen.

De bestelingen worden verstuurd met Post NL. De klant betaalt de verzendkosten mits van toepassing. De verzendkosten worden vermeld alvorens men de bestelling definitief plaatst, transportkosten worden nadien berekend.
Meubels worden verzonden via transport. De kosten hiervoor bedragen tussen € 30 en € 50,- Deze kosten worden apart gefactureerd. Indien de klant de meubels zelf komt ophalen in de winkel dan geldt een korting van €25.
Verzending naar het buitenland worden apart gefactureerd.

June Interiors is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat June Interiors toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.

De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door June Interiors in de bevestigingsmail wordt vermeld.

Alle door June Interiors geleverde producten blijven eigendom van June Interiors totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.Over de garantie:

June Interiors garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door June Interiors op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden gerepareerd of vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is June Interiors eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant na overleg met June Interiors het artikel op kosten van June Interiors te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist June Interiors of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. June Interiors is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

June Interiors is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door June Interiors geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van June Interiors. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van June Interiors.Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door June Interiors gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van June Interiors. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

June Interiors verstrekt – zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie – geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan June Interiors geen aansprakelijkheid aanvaarden. June Interiors heeft te allen tijd het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Niets uit de website van June Interiors mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van June Interiors.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij June Interiors partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als het een overeenkomst betreft met een klant die zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen pas beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2023 June interiors | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel